tank.jpg

Na 1840 was de rol als actieve militair van prins Frederik uitgespeeld, en veranderde die in een van militair bestuurder. Veelal wordt aangenomen dat hij in de jaren tot aan zijn dood nog een belangrijke rol speelde op het gebied van de militaire beleidsbepaling en defensiepolitiek. In zijn studie Minderende monarchaal en mystieke magistraat zet dhr. Sietsma daar de nodige vraagtekens bij en plaatst een genuanceerder beeld. Dit doet hij o.a. door de rol van de prins te bespreken als adviseur in het Comité van Defensie, en aan de lessen die geleerd worden voor het Nederlandse leger uit de Krimoorlog en de Deens-Duitse oorlogen. Echter ook aan de hand van de toenemende Pruisische dreiging, en de rol hierin voor de crisis rondom Luxemburg en de kwestie Limburg als onderdeel van de Duitse Bond.

In zijn samenvatting schrijft dhr. Sietsma zelf: "Vaak wordt beweerd dat prins Frederik in de jaren ’60 van de 19de eeuw een grote rol achter de schermen heeft gespeeld in de buitenlandse politiek van Nederland. Gezien zijn relaties met verschillende Europese hoven, is het aan te nemen dat hij inderdaad zijn invloed heeft kunnen uitoefenen op bijvoorbeeld de Pruisische koning en de Russische tsaar, al was het maar om te bemiddelen of gemoederen tot bedaren te brengen. Niet alleen het gebrek van referenties in de recente literatuur, maar ook het ontbreken van reisverslagen en de uitvoerige briefwisseling tussen prins Frederik en koning Wilhelm I, leidt ertoe dat het te voorbarig is om te stellen dat de prins toentertijd grote politieke invloed, dan wel een voorname rol had in de diplomatie."

"De invloed van prins Frederik op het militaire beleid is na 1850 vrij gering geweest. Als lid van het Comité van Defensie heeft hij niet veel invloed kunnen uitoefenen in de strijd met de liberalen om het behoud van het monarcho-militaire complex. Daarnaast zorgde een moeilijke relatie met koning Willem III voor een groeiend minderwaardig gevoel bij de prins. Wat de inmenging van prins Frederik op de buitenlandse politiek betreft: het ontbreekt aan primair bronmateriaal om zijn rol goed vast te kunnen leggen."

In 2017 publiceerde dhr. R. Sietsma zijn master scriptie (Universiteit van Amsterdam), getiteld Minderende monarchaal en mystieke magistraat. Prins Frederik der Nederlanden en het Nederlands militair en buitenlands beleid (1850-1870).